Quy định về chuyển đổi chứng chỉ hành nghề y, người làm nghề cần lưu ý

Bạn đang xem: Quy định về chuyển đổi chứng chỉ hành nghề y, người làm nghề cần lưu ý tại Trường Đại học Đại Việt Sài Gòn

Chứng chỉ hành nghề y được cấp trước ngày 01/01/2024 phải chuyển đổi sang giấy phép hành nghề

Luật số 15/2023/QH15 khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội có hiệu lực từ 1/1/2024, trong đó quy định chuyển tiếp về chuyển đổi chứng chỉ hành nghề y sang giấy phép hành nghề.

Cụ thể:

1. Chứng chỉ hành nghề y được cấp trước ngày 01/01/2024 được chuyển đổi sang giấy phép hành nghề theo lộ trình do Chính phủ quy định và thực hiện việc gia hạn theo định kỳ 05 năm một lần kể từ ngày chuyển đổi theo quy định của Luật này.

2. Việc cấp chứng chỉ hành nghề y đối với hồ sơ đã nộp trước ngày 01/01/2024 được thực hiện theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14.

3. Chứng chỉ hành nghề y được cấp theo quy định tại (2) nêu trên phải được chuyển đổi sang giấy phép hành nghề và gia hạn theo quy định tại (1) nêu trên.

4. Quy định về sử dụng ngôn ngữ trong cấp phép và hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 được áp dụng đến hết ngày 31/12/2031.

5. Việc đình chỉ, thu hồi đối với chứng chỉ hành nghề y được cấp theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 được thực hiện theo quy định về đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề tại Luật này.

6. Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề y theo chức danh bác sỹ từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12 /2026 không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định của Luật này.

7. Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2027 không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định của Luật này.

8. Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2028 không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định của Luật này.

9. Người được cấp phép hành nghề theo quy định tại 1, 2, 6, 7 và 8 nêu trên phải tuân thủ các quy định có liên quan đến hành nghề theo quy định của Luật này.

10. Người được cấp văn bằng đào tạo y sỹ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026 thì không được cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sỹ.

Quy định về chuyển đổi chứng chỉ hành nghề y, người làm nghề cần lưu ý - Ảnh 2.

Từ ngày 1/1/2024, Luật số 15/2023/QH15 khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội sẽ chính thức có hiệu lực. Ảnh minh họa: TL

Điều kiện để cá nhân được phép hành nghề y

Điều 19 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định điều kiện để cá nhân được phép hành nghề y:

1. Cá nhân được phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a. Có giấy phép hành nghề đang còn hiệu lực;

b. Đã đăng ký hành nghề, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 36 của Luật này;

c. Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 21 của Luật này;

d. Có đủ sức khỏe để hành nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

đ. Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

2. Cá nhân được khám bệnh, chữa bệnh mà không cần đáp ứng điều kiện quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1, Điều này trong các trường hợp sau đây:

a. Học viên, sinh viên, học sinh đang học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe, người đang trong thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh để được cấp giấy phép hành nghề, người đang trong thời gian chờ cấp giấy phép hành nghề và chỉ được khám bệnh, chữa bệnh dưới sự giám sát của người hành nghề;

b. Nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản hoặc nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi hoạt động và sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo theo nội dung chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

c. Đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 115 của Luật này;

d. Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám chữa bệnh theo quy định của Chính phủ.

3. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức thẩm quyền của nước ngoài cấp được khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt, hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh hoặc chuyển giao kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật này mà không cần đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1 Điều này.

4. Người tham gia cấp cứu tại cộng đồng mà không phải là cấp cứu viên ngoại viện thì không phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

Các trường hợp bị cấm hành nghề y

1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.

2. Đang trong thời gian thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.

3. Đang trong thời gian thử thách đối với người bị kết án phạt tù có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật nhưng được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Đang trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

5. Đang trong thời gian bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo bản án hình sự có hiệu lực pháp luật của tòa án hoặc bị hạn chế thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

6. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khan trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Quy định về chuyển đổi chứng chỉ hành nghề y, người làm nghề cần lưu ý - Ảnh 3.

Người khám bệnh, chữa bệnh phải cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Ảnh minh họa: TL

Người hành nghề y phải cập nhật kiến thức y khoa liên tục

1. Người hành nghề thuộc một trong các chức danh bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sang, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sang có trách nhiệm cập nhật kiến thức y khoa liên tục phù hợp với phạm vi hành nghề.

2. Các hình thức cập nhật kiến thức y khoa liên tục bao gồm:

a. Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, hội nghị, hội thảo về y khoa phù hợp với phạm vi hành nghề;

b. Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh;

c. Thực hiện các nghiên cứu khoa học, giảng dạy về y khoa thuộc phạm vi hành nghề;

d. Tự cập nhật kiến thức y khoa và các hình thức khác.

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tạo điều kiện để người hành nghề được cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết Điều này.

Chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề y

Theo Điều 26, Luật 15/2023/QH15 khám bệnh, chữa bệnh, chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề bao gồm:

a) Bác sỹ;

b) Y sỹ;

c) Điều dưỡng;

d) Hộ sinh;

đ) Kỹ thuật y;

e) Dinh dưỡng lâm sàng;

g) Cấp cứu viên ngoại viện;

h) Tâm lý lâm sàng;

i) Lương y;

k) Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Giấy phép hành nghề y gồm những thông tin gì?

Theo Điều 27 của Luật khám bệnh, chữa bệnh, mỗi người hành nghề chỉ được cấp 01 giấy phép hành nghề có giá trị trong phạm vi toàn quốc. Giấy phép hành nghề có thời hạn 05 năm.

Nội dung của giấy phép hành nghề bao gồm các thông tin cơ bản sau đây:

a) Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số dịnh danh cá nhân đối với người hành nghề Việt Nam; số hộ chiếu và quốc tịch đối với người hành nghề nước ngoài;

b) Chức danh chuyên môn;

c) Phạm vi hành nghề;

d) Thời hạn của giấy phép hành nghề.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề y

– Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp sau đây:

Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế;

Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác;

Người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

– Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý;

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

(Theo Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009).

Bạn thấy bài viết Quy định về chuyển đổi chứng chỉ hành nghề y, người làm nghề cần lưu ý có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Quy định về chuyển đổi chứng chỉ hành nghề y, người làm nghề cần lưu ý bên dưới để Đại Việt Sài Gòn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: daihocdaivietsaigon.edu.vn của Đại Việt Sài Gòn

Nhớ để nguồn bài viết này: Quy định về chuyển đổi chứng chỉ hành nghề y, người làm nghề cần lưu ý của website daihocdaivietsaigon.edu.vn

Chuyên mục: Kinh nghiệm hay

Xem thêm bài viết hay:  1001+ Nhạc Tết 2023 hay Tiếng anh, Nhạc remix, Nhạc vàng,…

Viết một bình luận